ZAPRASZAMY NA DRUGĄ EDYCJĘ UNIKALNEJ KONFERENCJI

PRELEGENCI
Prof. Douglas Axe

Jest profesorem biologii molekularnej na Biola University w Los Angeles oraz założycielem Biologic Institute oraz pisma BIO-Complexity. Posiada doktorat z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego (Caltech). Był stypendystą i wykładowcą Uniwersytetu w Cambridge (UK). Jego badania na temat ewolucyjnych ograniczeń białek były publikowane w prestiżowych pismach naukowych, włączając Nature, Journal of Molecular Biology; Proceedings of the National Academy of Sciences; BIO-Complexity. Jest autorem m. in. książki Niepodważalne (En Arche 2021) oraz rozdziału Mały silniczek Darwina, który nie mógł (Pismo Fronda, 2013/67).

Dr Michał Chaberek

Jest dominikaninem, teologiem fundamentalnym, wykładowcą Collegium Intermarium i współpracownikiem Fundacji En Arche. Zajmuje się badaniem relacji wiary i nauki, teorią inteligentnego projektu oraz filozofią św. Tomasza z Akwinu. Jest autorem m.in. Kościół a ewolucja (Fronda 2012), Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika (Fronda 2014) oraz Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja (Derewiecki, 2019). Publikował w Do Rzeczy, Christianitas, Frondzie.

Dr Brian Miller

Jest członkiem Discovery Institute w Seattle. Posiada bakalaureat z dziedziny fizyki z Massachusetts Institute of
Technology oraz doktorat z fizyki z Duke University. Jego zainteresowania obejmują badania w dziedzinie Inteligentnego Projektu, zwłaszcza początków życia. Dr Miller jest stałym felietonistą portalu Evolution News oraz Science Today oraz gościem podkastów Inteligentny Projekt - Przyszłość (ID the Future).

Dr Jay W. Richards

Jest wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, pracownikiem Heritage Foundation oraz starszym członkiem Discovery Institute. Posiada doktorat w dziedzinie filozofii analitycznej. Jego badania obejmują obszar relacji wiary i nauki. Jest autorem m.in. książki Wyjątkowa Planeta (En Arche, 2021) oraz redaktorem antologii God and Evolution (Bóg i ewolucja) (Discovery Institute, 2010). Regularnie występuje w mediach chrześcijańskich, zabierając głos w aktualnych sprawach społecznych. Jest także współzałożycielem i redaktorem portalu The Stream.

O konferencji

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na konferencję:

 

„Wiara i nauka w dobie sekularyzacji. Powrót hipotezy Boga”

 

 To już niedługo, bowiem od 3 do 4 czerwca 2024 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach spotykamy się, aby zgłębiać fascynujący świat relacji pomiędzy tym, co nadprzyrodzone, a tym, co dane jest poznawać naszym zmysłom.

 

Nasza konferencja jest wydarzeniem unikalnym, ponieważ zapraszamy naukowców, którzy są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach a jednocześnie bezkompromisowo wyznają wiarę w Chrystusa.

 

W tym roku dzięki wysiłkowi organizatorów: Stowarzyszenia Im. Ks. Piotra Skargi z Krakowa, Instytutowi Steno Wiara i Nauka - Collegium Intermarium oraz Amerykańskiemu Discovery Institute będziemy mogli gościć w podkrakowskich Niepołomicach fizyka, biologa, filozofa i teologa.


Dowiedz się więcej...

Zarejestruj się na konferencję
Rejestracja krok po kroku - zacznij od wypełnienia poniższego formularza:
Imię *
Nazwisko *
Email *:
Tytuł *:
Telefon *:
Status zatrudnienia *:
Ulica *:
nr domu *:
Miejscowość *:
Region/stan/województwo *:
Kod pocztowy *:
Kraj *:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych) , w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
ROZWIŃ PEŁNĄ TREŚĆ KLAUZULI
* Pola obowiązkowe

Kluczowe informacje

Każde zgłoszenie z powyższego formularza sprawdzamy indywidualnie. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, otrzymają Państwo e-mailem link do dokonania wpłaty w formie darowizny na organizację konferencji „Wiara i nauka w dobie sekularyzacji. Powrót hipotezy Boga”.

 

Uczestników, których zgłoszenie zostało zweryfikowane, prosimy o wpłatę datku w kwocie 300 zł, który przeznaczamy na pokrycie podstawowych kosztów związanych z wydarzeniem (nocleg, wyżywienie, materiały konferencyjne itp.). Zastrzegamy, iż w konferencji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Organizatorzy i patroni medialni

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej 

im. Ks. Piotra Skargi

ul. Augustiańska 28
31-064 Kraków

info@piotrskarga.pl

Kontakt z nami
+48 667 305 301info@piotrskarga.pl


Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.